backgroundImage

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Triangle-Stores, s.r.o., se sídlem Křížovnická 86/6, CZ - 110 00, Praha 1 - Staré Město, identifikační číslo: 06358535, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. faxem, či prostřednictvím přílohy e-mailu, s výhradou vlastnoručního podpisu zákazníka na zaslaném dokumentu).

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, kromě nákladů na dodání (a kromě dalších dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, jenž nese sám zákazník). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který zákazník použil pro provedení počáteční transakce, pokud je to technicky možné. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu nicméně vrátíme až po obdržení vráceného zboží a zjištění, že nenese vady a nebo známky opotřebení.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.